จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการนำเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ว729

You may also like...