กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่างสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ว1003

You may also like...