การจัดการความรู้

KM สพท. ปี 2560

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบที่ 2 new

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบที่ 1  new

แผนการดำเนินการ 2560   แผนที่ 1 new

แผนการดำเนินการ 2560  แผนที่ 2 new

KM Action Plan 2560 รอบที่ 1  new

KM สพท. ปี 2559
หลักฐานปี 2559   รอบที่ 1 

หลักฐานปี 2559   รอบที่ 2 

KM สพท. ปี 2558
หลักฐาน ปี2558_รอบ2

หลักฐานปี 2558 รอบที่ 1

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน km ปี 58
 2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 58
 3. การจัดทำคลังความรู้เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. รายงานผลการจัดทำคลังความรู้เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
 6. การจัดการความรู้เรื่องงานสารบรรณ
 7. เทคนิคการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
 8. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
 9. บันทึกช่วยจำการประชุมของคณะทำงานฯ
 10. ตัวอย่างคลังความรู้     
 11. ตัวอย่างการเป็นวิทยากรกระบวนการ
 12. ตัวอย่างภาพข่าว KM

************************************************

KM สพท. ปี 2556
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM ประจำปี 2556
2. โครงการและแผนการดำเนินงาน
3. รายงานการประชุมคณะทำงาน

   4. แผนการจัดการความรู้

KM สพท. ปี 2556
โครงการและแผนการดำเินินงาน KM ของ สพท. ประจำปี 2556
รายงานการประชุมคณะทำงาน KM
KM สพท. ปี 2555
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ สพท.
KM สพท. ปี 2554
เเวทีถ่ายทอดความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
——-ภาพกิจกรรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ

ู้ KM สพท. ปี 2553

แผนการจัดการความรู้
เวทีการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
——-ภาพกิจกรรม
——-เอกสารประกอบการบรรยาย

การเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
——-หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
——-ภาพที่ส่งเข้าประกวด
——-ผลการประกวดภาพถ่าย

สรุปความรู้ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี