วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบเสนอหนังสือราชการให้ อธส.เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการลาศึกษาต่อ

หนังสือสัญญาลาศึกษาต่อในประเทศ

แบบฟอร์มการแจ้งที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ

เรื่อง ขอส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2554
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

แบบฟอร์มรายงานการไปศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/สัมมนา

แผนจัดการความรู้ ปี 2554

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน ฝ่ายบริหารทั่วไปขอส่งตัวอย่าง
แบบฟอร์มหนังสือราชการเพื่อถือปฏิบัติต่อไปตามตัวอย่างดังนี้
1. ฟอร์มหนังสือครุฑ
2. ฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ

แบบฟอร์มรายงาน แผน/ผลการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริม
การเกษตร

เรื่อง การปรับปรุงระบบหนังสือราชการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์บัญชี 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รายชื่อบุคคล องค์กร และสถาบันดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน (หนังสือที่ กษ 1002/ว 993
ลว 3 กันยายน 2553)

กระบวนงานพัฒนาบุคลากรสำหรับหลักสูตรผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการประหยัดพลังงาน
(หนังสือที่ กษ 1009/ว 1014 ลว 20 กันยายน 2553
สพท. แจ้งส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย เรื่อง โครงการฟอนต์มาตรฐานไทย
โดยให้ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมด
จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่ม
เข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าว
แทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วย ซึ่งต้องติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่
5 ธันวาคม 2553
รายละเอียดการติดตั้ง คลิกที่นี่
Download คลิกที่นี่
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือมาตรฐานกระบวนงานดำเนินการจัดฝึกอบรม
โครงการขยายผลการพัฒนาบุคลากรด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบออนไลน์ ปี 2553

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักงานขับรถยนต์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) จำนวน 2 รุ่น
วันที่ 9 มิ.ย 53 และ 10 มิ.ย. 53

เรื่อง การจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
กรมส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2552 - 2554  
เว็บ เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ www.newwavefarmer.com 

  

 


ระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
" ระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก" รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

#คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ#

การเป็นข้าราชการที่ดี

สพท. จัดอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็นข้าชการที่ดี” ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

#คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ#

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายพรชัย พีระบูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดเวทีการเรียนรู้ พร้อมกับเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร ที่ จังหวัดสระบุรี

                                                                           #คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ#

เมื่อ 26 มกราคม 2555  นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

                                                                           #คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ#

นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธาน ในพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด"
ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  จ.สิงห์บุรี  โดยมีนายพรชัย พีระบูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

                                                                               #คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ#

     
     
   

   
   

 
 
นาย พรชัย พีระบูล
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ 6 กรกฎาคม 2550