Category: หลักสูตรในประเทศ

สกสช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11

สกสช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11

รายละเอียด

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act – PDPA#1

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act – PDPA#1

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายละเอียด

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2563

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2563

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 รุ่นที่ 4

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 รุ่นที่ 4

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560

รายละเอียด

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.10) รุ่นที่ 10

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.10) รุ่นที่ 10

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5

รายละเอียด

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020

รายละเอียด

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2020

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2020

รายละเอียด