Category: หลักสูตรในประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรเจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาฯ รุ่นที่ 1 – 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรเจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาฯ รุ่นที่ 1 – 4

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19 รุ่นที่ 1

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19 รุ่นที่ 1

รายละเอียด

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act – PDPA # 2

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act – PDPA # 2

รายละเอียด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Data Science Process # 1

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Data Science Process # 1

รายละเอียด

มูลนิธิ ว.พ.ปค. จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 12

มูลนิธิ ว.พ.ปค. จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 12

รายละเอียด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร คนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 3

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร คนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 3

รายละเอียด

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ AI&IoT Summit 2020

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ AI&IoT Summit 2020

รายละเอียด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง

รายละเอียด