Category: หลักสูตรในประเทศ

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) จัดโครงการอบรมหลักสูตรขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 และหลักสูตรบริหารภาครัฐ 4.0

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) จัดโครงการอบรมหลักสูตรขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 และหลักสูตรบริหารภาครัฐ 4.0

Youth Exchange Scholarship (YES) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 33

Youth Exchange Scholarship (YES) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 33

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25

Gistda เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)

Gistda เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 12

[flipbook pdf=”http://www.agritech.doae.go.th/wp-content/uploads/การสัมมนา-TU-ASEAN-FORUM-ครั้งที่-12.pdf”]