Category: หลักสูตรในประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1 – 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1 – 4

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1 – 5

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1 – 5

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ รุ่นที่ 1 – 5

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ รุ่นที่ 1 – 5

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรแนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุฯ รุ่นที่ 1 – 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรแนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุฯ รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 8

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 8

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจและถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจและถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology

รายละเอียด

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020

รายละเอียด

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาฯ จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 12

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาฯ จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 12

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 5

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 5

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฯ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1 – 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญฯ รุ่นที่ 1 – 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญฯ รุ่นที่ 1 – 2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ รุ่นที่ 1 – 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ รุ่นที่ 1 – 4

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ฯ รุ่นที่ 1 – 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ฯ รุ่นที่ 1 – 7

รายละเอียด