Category: หลักสูตรในประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 1 – 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. รุ่นที่ 1 – 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. รุ่นที่ 1 – 4

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรข้อควรระวังในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย รุ่นที่ 1 – 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรข้อควรระวังในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อติพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6

สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อติพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6

รายละเอียด

สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อติพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6

สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อติพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ Thailand Local Government Summit 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ Thailand Local Government Summit 2019

รายละเอียด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ elogistics Summit 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ elogistics Summit 2019

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน รุ่นที่ 1 – 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน รุ่นที่ 1 – 2

รายละเอียด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2019

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP)

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP)

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

รายละเอียด