Category: หลักสูตรในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 12

[flipbook pdf=”http://www.agritech.doae.go.th/wp-content/uploads/การสัมมนา-TU-ASEAN-FORUM-ครั้งที่-12.pdf”]