Category: หลักสูตรในประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรงานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างฯ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรงานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างฯ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรนักพัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นฯ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรนักพัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นฯ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน TORฯ รุ่นที่ 4 – 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน TORฯ รุ่นที่ 4 – 5

รายละเอียด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ฯ

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ฯ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะ รุ่นที่ 2

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศ จัดอบรมหลักสูตร Data Governance for Public Sector#2

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศ จัดอบรมหลักสูตร Data Governance for Public Sector#2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคาฯ รุ่นที่ 1 – 6

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคาฯ รุ่นที่ 1 – 6

รายละเอียด

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กัลองค์กร

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กัลองค์กร

รายละเอียด