Category: หลักสูตรในประเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Research 4.0) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 – 10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Research 4.0) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 – 10

ดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 – 10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 – 10

ดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 3 – 4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 3 – 4

ดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5 – 6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5 – 6

ดาว์นโหลด PDF

สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรวินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรวินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 5

คลิกดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25

คลิกดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 16 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 16 หลักสูตร

คลิกดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 13 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 13 หลักสูตร

]ypคลิกดาว์นโหลด PDF

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2

คลิกดาว์นโหลด PDF

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์

คลิกดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1

คลิกดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

คลิกดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics and Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics and Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

คลิกดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการอบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการอบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

คลิกดาว์นโหลด PDF