Category: หลักสูตรนักบริหาร

กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 61

กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 61

รายละเอียด

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 12

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 12

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

รายละเอียด

กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60

กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60

รายละเอียด

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 16

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 16

รายละเอียด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 1

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3

รายละเอียด

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11

รายละเอียด

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

รายละเอียด

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ

รายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21

รายละเอียด

สถาบันวิทยาการพลังงาน จัดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 (วพม.7)

สถาบันวิทยาการพลังงาน จัดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 (วพม.7)

รายละเอียด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)

รายละเอียด