Category: หลักสูตรนักบริหาร

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริการยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริการยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6

รายละเอียด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดโครงการ

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

ดาวน์โหลด PDF

สถาบันพระปกเกล้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8

สถาบันพระปกเกล้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8

ดาวน์โหลด PDF  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาต่อหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาต่อหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 3

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม