Category: หลักสูตรนักบริหาร

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

ดาว์นโหลด PDF

สถาบันพระปกเกล้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8

สถาบันพระปกเกล้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8

ดาว์นโหลด PDF  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3

ดาว์นโหลด PDF

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาต่อหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาต่อหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 3

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม