Category: หลักสูตรนักบริหาร

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

รายละเอียด

สภาสถาปนิก จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

สภาสถาปนิก จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

รายละเอียด

มูลนิธิ สวค. จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3

มูลนิธิ สวค. จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย รุ่นที่ 21

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย รุ่นที่ 21

รายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ที่ ก.พ. รับรอง

รายละเอียด

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 13

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 13

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง)

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง)

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20

รายละเอียด

กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33

กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23

รายละเอียด

สภาสถาปนิก จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

สภาสถาปนิก จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

รายละเอียด