Category: หลักสูตรนักบริหาร

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11

รายละเอียด

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

รายละเอียด

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ

รายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21

รายละเอียด

สถาบันวิทยาการพลังงาน จัดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 (วพม.7)

สถาบันวิทยาการพลังงาน จัดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 (วพม.7)

รายละเอียด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

รายละเอียด

Gistda จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

Gistda จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

Gistda จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562

Gistda จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง รุ่นที่ 4 – 6

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง รุ่นที่ 4 – 6

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ 5

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ 5

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 7

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 7