Category: ทุน

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวก. ประจำปี 2563

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวก. ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563 – 2564

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563 – 2564

รายละเอียด

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 – 2564 คำขอทุน พ.ศ. 2563 – 2564  

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

สถาบันเกษตราธิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับุทนโครงการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันเกษตราธิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับุทนโครงการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13

  รายละเอียด