Category: ดาวโหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วนพิเศษ แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล งบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน สัญญายืมเงิน ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายการประมาณการค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง

แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง แบบฟอร์มการแจ้งที่อยู่ แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ หนังสือรับรองการลาศึกษา สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฎิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ รายงานการไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ภายในประเทศ รายงานการรับทุนศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ด้วยทุนประเภท 1(ข) รายงานการไปราชการ ประชุม สัม...