Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัด Workshop ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัด Workshop ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ           ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เ...

การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562

          การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2

       สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 24  ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญ และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านการเงินการคลัง มีความสามารถและสมรรถนะด้านการเงิ...

การฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

       สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์การทำงาน โครงสร้าง หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1

 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 16  ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญ และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านการเงินการคลัง มีความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินก...

การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2561

          นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3

พิธีมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีดังกล่าว มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 67 คน และในครั้งนี้ นาย...