เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธี e-market และ e-bidding

เอกสารประกอบการฝึกอบรม           หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) e-GP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร Read More e-market คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ด้วยวิธี e-market Read More e-bidding คู่มือการบันทึกข้อมูลใ...