Author: adminnews

พิธีเปิดงานสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (DW) ครั้งที่ 2/2559 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ (17 สิงหาคม 2559) นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (DW) ครั้งที่ 2/2559 พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 150 คน จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไป 1) ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพ...

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดเวทีเรียนรู้ระดับจังหวัดการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559

    วันนี้ (16 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างผู้แทนชมรมโรงสีข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด กับประธานกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ และในเวลา10.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธาน...

พิธีเปิดมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แห่งประเทศไทย ครั้งที่1 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่

  วันที่ 22 ส.ค. 59 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart  Farmer) แห่งประเทศไทย ครั้งที่1 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 300 คนจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมบูทสินค้าผลิตภัณฑ์และนิทรรศการของเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายโอฬาร พิทั...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ร่วมถ่ายทอดสดงานดังกล่าว

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รธส.วก. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี เครือรัฐออสเตรเลีย

                 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดไม้ผลเมืองร้อน จากรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 6 คน พร้อมหารือถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1ชั้น5 ห้องประชุม5

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบ “สวนป่ารักษ์น้ำ”

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ทำพิธีมอบ “สวนป่ารักษ์น้ำ” ให้กับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้า ซึ่งจัดขึ้นในบริเวณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ดอก-ไม้ประดับ และสมุนไพร เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพ ฯ

กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ได้จัดทำ Big cleaning day เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ได้จัดทำ Big cleaning day ที่ อาคารที่ทำการ (บางเขน ) และอาคารเครื่องส่งรังสิต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯดังกล่าว โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายอนันต์ ลิลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2559

นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นกรรมการและเลขานุการฯ เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123

สพท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายใน

สพท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

การฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2559 รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2559 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยท่านรองอธิบดีให้เกี่ยติเป็นประธานพิธีเปิด  

สพท. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 1

สพท. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

สพท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2

สพท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีอธิบกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกี่ยรติเป็นประธานการประชุม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  

สพท.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ (e-market) และ (e-bidding)

สพท.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

สพท. จัดประชุมการเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

สพท.จัดประชุมการเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร