Author: adminnews

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวก. ประจำปี 2563

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวก. ประจำปี 2563

รายละเอียด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562 เพื่อเป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562 เพื่อเป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อ...

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

รายละเอียด

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ

รายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 2

รายละเอียด

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 11

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 11

รายละเอียด

มูลนิธิวิจัยฯ (ว.พ.ปค.) จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ

มูลนิธิวิจัยฯ (ว.พ.ปค.) จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ

รายละเอียด

สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012

รายละเอียด