Author: adminnews

ผอ.สพท. ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและกล่าวพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2559 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและกล่าวพิธีปิด การฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด นครนายก                                                                               ...

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รธส. ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณกรมการข้าว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณกรมการข้าว ภาพ:ช่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ผอ.สพท. ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและกล่าวพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและกล่าวพิธีปิด การฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด นครนายก ภาพ:ข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์  

สพท.จัดประชุมคณะทำงาน KM

คณะทำงานจัดการความรู้ ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ (ห้อง 310)

สพท.ร่วมกับ กอป.ประชุมเร่งทำหลักสูตร e-Learning

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. -16.00 น. ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินและปุ๋ย ได้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่าง กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ่ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (กอป.) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่จะนำมาจัดทำเป็นบทเรียน e-Learning ในปี 2560 เรื่องการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

สสก.3 จ.ระยอง “รวมทีมงานผลิตบทเรียน e-Learning” ในปี 2560

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและวางแผนการผลิตบทเรียน “ชุดวิชาการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รธส. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร วิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับเขตทุกเขต และระดับจังหวัดทุกจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเข้าร่วม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและบูรณาการกั...

ประชุม “บอร์ด…e-Learning” เพื่อขับเคลื่อนงานในปี 2560

    นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับการผลิตบทเรียนออนไลน์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 อาคาร 1 (ห้อง4/1) สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ     e-Learning ปี 2559 พร้อมกับร่วมกันกำหนด  แนวทางและแผนการส่งเสริมและขยาย...

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธส. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่ราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร ในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และมอบแนวทางการทำงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการอบรมจำนวน 81 คน ประกอบด้วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 68 คน ตำแหน่งเจ้าพนัก...

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธส. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร ในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และมอบแนวทางการทำงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการอบรมจำนวน 108 คน ณ ชัยพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ภาพ:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ / ข่าว:กลุ่มเผยแ...

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รธส. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน : หลักสูตรการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน : หลักสูตรการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 แก่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 105 คน ให้มีความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน แนวทางการใช้กลไกคณะกรรมการส่งเสริมวิสาห...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอรท์ จ.นครนายก

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2559) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอรท์ จ.นครนายก   ภาพ:ข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาข้าราชการตาม กฎ ก.พ.” ในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รธส. ลงพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ. ตาก เพื่อตรวจผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมแปลงกระหล่ำปลีปลอดสารเคมี

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วยนางจิรนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง, ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ไร่นาสวนผสม) ของนายบัญญัติ สิริพรบุญเดโช ณ ตำบลโมโก, ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิส...

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รธส. เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อม นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม อาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อม นางยุพา  อินทราเวช  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม อาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเท...