Author: adminnews

สพท. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 1

สพท. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

สพท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2

สพท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีอธิบกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกี่ยรติเป็นประธานการประชุม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  

สพท.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ (e-market) และ (e-bidding)

สพท.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

สพท. จัดประชุมการเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

สพท.จัดประชุมการเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร    

ประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฝึกอบรม ได้ประชุมร่วมกับ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ  และนายพรชัย ธรรมรัตนนนท์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการ    ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (Agricultural Data Integration an...

สพท. จัดการฝึกอบรมการเพิ่มคุณภาพการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

การเพิ่มคุณภาพการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก