Author: adminnews

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการแปลงใหญ่และ ศพก.

วันที่ 24 กพ 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการแปลงใหญ่ (ข้าว) และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ชู ต้นแบบ “ลุงบุญมี” จาก ศพก. เชื่อมโยงการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ครบวงจร ณ แปลงใหญ่ (ข้าว )บ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  มีเกษตรกรสมาชิก 1,258 ครัวเรือน พื้นที่ 20,71...

เปิดงาน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง “เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่สู่ความยั่งยืนและขยายผลออกสู่วงกว้าง พร้อมทั้งให้เกษตรกรสามารถนำแนวทางไปปรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรของตนเอง ควบคู่กับการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ดิ...

หารือแนวทางการดำเนินงานพร้อมติดตามผล Buffer Zone

เมื่อวันอังคารที่ 21 ก.พ. 60 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รธส. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในแนวเขตกันชนรอบผืนป่าอนุรักษ์ (Buffer Zone) โดยมีหน่วยงานบูรณาการ นายอำเภอ นายกเทศบาล นายกอบต. ตัวแทนกรมอุทยานฯ ตัวแทนกรมป่าไม้ ตัวแทนทหาร ตัวแทนกษ.และกษจ. และผู้นำชุมชนเข้าร่วม ณ อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (ช่วงบ่าย) เดินทา...

ชาวกระบี่ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดในงาน “ชาวกระบี่ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร” และร่วมผลิตไตรโคเดอร์มาร่วมกับพี่น้องเกษตรกรที่มาในงานครั้งนี้          และได้เข้าพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  แนะนำการช่วยเหลือเกษตรกรและวิธีการทำงานให้เกิดความเข้าใจกันในยาม...

พิธีเปิดค่ายวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีผู้เข้ามีผู้ร่วมเข้าอบรมครั้งนี้ Young Smart Farmer, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่,วิทยากรและผู้จัด รวมทั้งหมด 100 ราย ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ภาพ:ข่าว / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์  

มหกรรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2560 อกม.ร่วมน้ำใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานงานมหกรรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2560 “อกม.ร่วมน้ำใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ พร้อมทั้งปล่อยคาราวานช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมทั้งให้แนวทางการช่วยเหลือให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน ต้องช่วยเหลือเกษตรกรด้วยใจ พัฒนาด้วยความมุ่งมั่น ช่วยเยี่ยวยาเกษตรกรด้วยน้ำใจด้วยความสามารถ ด้วยความทุ่มเท และต้องอดทนปัญหาที่เข้ามา จงถ่ายทอดความรู้อย่างมีความสุข ปัญหาย่อมมีเกิ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. (หมายเลข 2879)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. (หมายเลข 2879) ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการลงพื้นที่ฯ พร้อมเสนอแนวทางการส่งเสริมการเกษตรตามความเหมาะสมต่อพื้นที่ โดยการจัดการพื้นที่อาศัยแบบหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ และการจัดการพื้นที่ทำกินด้วยการทำ...

เปิดศาลาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศาลาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ด้านข้าว) ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายนำชัย  พรหมมีชัย รองปลัด...

เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ รับซื้อสับปะรดแปลงใหญ่ จ.ราชบุรี

23 มกราคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล เป็นประธานเปิดงาน พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ รับซื้อสับปะรดแปลงใหญ่ จ.ราชบุรี” เพื่อรับซื้อผลผลิตสับประรดแปลงใหญ่ประชารัฐ จากเกษตรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ต.หนอพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จำนวน 110,000 กิโลกรัม เพื่อขายตลอดทั้งปี ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 กรุงเทพฯโครงการ “เทสโก้ โลตัส ปร...

ผอ.สพท. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 พร้อมพูดคุยทักทายผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ และ นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการการเกษตร สำนัก สพท. ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ส...

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากรัฐสมาชิกอาเซียน หลักสูตรการผลิตพืชผักอินทรีย์

17 มกราคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากรัฐสมาชิกอาเซียน หลักสูตรการผลิตพืชผักอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่   ภาพ/ข่าว กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับงานยุวเกษตรกร ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร   ภาพ:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์/ข่าว:กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์