Author: adminnews

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะเกษตรกรจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ จำนวน 800 ราย เข้าวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะเกษตรกรจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ จำนวน 800 ราย เข้าวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ 

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแสดงผลงานการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

วันที่ 18 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแสดงผลงานการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพ/ช่าว:กลุ่มศสตทัศนูปกรณ์

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14- 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ขอนแก่น พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้า...

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “9101 Chaiyaphum Award”

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “9101 Chaiyaphum Award” ซึ่งเป็นการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการเด่นของแต่ละอำเภอมานำเสนอและแสดงนิทรรศการการดำเนินโครงการ จำนวน 16 โครงการ ตัดสินโดยคณะกรรมการ Single Command  พร้อมทั้งเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการการดำเนินโครงการฯ...

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดงาน “วันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพมันสัมปะหลังเพื่อการส่งออก” โดยมี นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิด

วันที่ 1 กัยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดงาน “วันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพมันสัมปะหลังเพื่อการส่งออก” โดยมี นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิด นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพบปะพูดคุยให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะที่เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2560 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพบปะพูดคุยให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะที่เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2560 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรด์ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ ๑๒ โครงการแปรรูปผลผลิตข้าว ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เวลา 10.30 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ ๑๓ โครงการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ ๕๘ และ ๕๙ โครงการผลิตและขยายพันธุ์กล้วยหอมทองคาเวนดิช เพื่อการส่งออก ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เวลา 14.30 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ตามระบบส่งเ...

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวฯ ณ ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรม”Thailand Smart Cooperative 2017″

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017” พร้อมมอบนโยบายแนวทางสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และเกษตรกร รวมถึงมอบรางวัลแก่สหกรณ์และเกษตรกรดีเด่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร