Author: adminnews

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 26

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 26

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่ 6

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4

รายละเอียด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 ปี 2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 ปี 2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

รายละเอียด

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษตามความต้องการของหน่วยงาน

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษตามความต้องการของหน่วยงาน

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5

รายละเอียด

การลงนามบันทึกความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การลงนามบันทึกความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุประจำปี ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุประจำปี ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 26

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 26

รายละเอียด