Author: adminnews

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ Thailand Local Government Summit 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ Thailand Local Government Summit 2019

รายละเอียด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ elogistics Summit 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ elogistics Summit 2019

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน รุ่นที่ 1 – 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน รุ่นที่ 1 – 2

รายละเอียด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2019

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP)

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP)

รายละเอียด

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

สวทช. จัดอบรมหลักสูตรการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร Digital Network Advantage (DNA) รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร Digital Network Advantage (DNA) รุ่นที่ 5

รายละเอียด

การสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองแผนงาน และสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมก...

การสัมมนาสรุปและนำเสนอผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการจัดการสัมมนาสรุปและนำเสนอผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้นำเสนอผล การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพและได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพในปีต่อไป บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยนักว...