Author: adminnews

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 8

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2

รายละเอียด

การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2561

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม

รายละเอียด