Author: adminnews

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 5

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสรุปประเด็น มีทักษะด้านการคิดอย...

การฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม  ดำเนินจัดการฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์การทำงาน โครงสร้างหน่วยงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร กฎระเบียบของทางราชการ ...

การฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ให้กับข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง ดังนี้ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน น...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับหัวหน้างาน  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 และ 6 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัด และ ผอ....

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 – 2564 คำขอทุน พ.ศ. 2563 – 2564  

บริษัท เอ็มซีดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Leader of the Future : Creating impact in a world of change by Dave Ulrich

บริษัท เอ็มซีดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Leader of the Future : Creating impact in a world of change by Dave Ulrich

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด