Author: adminnews

การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินจัดฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์การทำงาน โครงสร้างหน่วยงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร กฎระเบียบของทางราชการ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร...

มูลนิธิ สวค. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3

มูลนิธิ สวค. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 24

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 24

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

รายละเอียด

กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60

กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60

รายละเอียด

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 16

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 16

รายละเอียด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 1

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3

รายละเอียด

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด