Author: adminnews

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขยายเวลารับสมัครการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขยายเวลารับสมัครการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

รายละเอียด

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพแป้งที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C โดยใช้ Rapid Visco Analyser (RVA)

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพแป้งที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C โดยใช้ Rapid Visco Analyser (RVA)

รายละเอียด

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรแบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 8

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรแบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 8

รายละเอียด