Author: adminnews

การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2561

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดโครงการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Research 4.0) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 – 10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Research 4.0) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 – 10

ดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 – 10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 – 10

ดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 3 – 4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 3 – 4

ดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5 – 6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5 – 6

ดาว์นโหลด PDF

สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรวินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรวินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ดาว์นโหลด PDF

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

ดาว์นโหลด PDF

สถาบันพระปกเกล้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8

สถาบันพระปกเกล้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8

ดาว์นโหลด PDF  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3

ดาว์นโหลด PDF

การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 5

คลิกดาว์นโหลด PDF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25

คลิกดาว์นโหลด PDF