Author: adminnews

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีิิเปิดการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร    โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตร          เพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย      ในการปฏิบัติงานให้กับเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศในการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้ก...

การฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายดนัย ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 11 รวมทั้งให้ข้อคิดและกล่าวปิดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานผลการฝึกอบรมฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร (Train the Trainer) รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร (Train the Trainer) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร