Author: adminnews

สศด. จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2

สศด. จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด http://sutgateway.sut.ac.th

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 21 หลักสูตร)

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 21 หลักสูตร)

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นอกเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นอกเวลาราชการ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 (จำนวน 6 หลักสูตร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 (จำนวน 6 หลักสูตร)

รายละเอียด

หลักสูตรการสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 1 – 4

หลักสูตรการสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 1 – 4

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1 – 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1 – 4

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 – 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 – 4

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน รุ่นที่ 1 – 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

มูลนิธิ สวค. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 16

มูลนิธิ สวค. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 16

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลักสูตราต่าง ๆ ประจำปี 2563 (จำนวน 12 หลักสูตร)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลักสูตราต่าง ๆ ประจำปี 2563 (จำนวน 12 หลักสูตร)

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดปฏิทินอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดปฏิทินอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) รุ่นที่ 1 – 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รุ่นที่ 1 – 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด