Author: adminnews

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

รายละเอียด

การจัด Workshop ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัด Workshop ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ           ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เ...

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

สถาบันเกษตราธิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับุทนโครงการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันเกษตราธิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับุทนโครงการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 5

รายละเอียด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2

       สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 24  ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญ และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านการเงินการคลัง มีความสามารถและสมรรถนะด้านการเงิ...

การฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

       สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์การทำงาน โครงสร้าง หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8

Gistda จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

Gistda จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

Gistda จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562

Gistda จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562