Author: adminnews

สภาสถาปนิก จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

สภาสถาปนิก จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 35

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 35

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

รายละเอียด

สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 12

สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 12

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8

รายละเอียด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4

รายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์ภาครัฐ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์ภาครัฐ

รายละเอียด

สภาสถาปนิก จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

สภาสถาปนิก จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียด

กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 – 77

กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 – 77

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

รายละเอียด