Author: adminnews

การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2561

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2561 ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13

  รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์คลินิกการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์คลินิกการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่น 6

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่น 6

รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2561

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายละเอียด

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

รายละเอียด

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดสัมมนาหลักสูตรเจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดสัมมนาหลักสูตรเจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ

รายละเอียด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จัดสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2018

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จัดสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2018

รายละเอียด

สวก. จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อติพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น 4-5

สวก. จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อติพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น 4-5

รายละเอียด

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริการยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริการยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทักษะด้าน Digital ของบุคลากรภาครัฐ (ฝึกปฏิบัติ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทักษะด้าน Digital ของบุคลากรภาครัฐ (ฝึกปฏิบัติ)

รายละเอียด  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) (ฝึกปฏิบัติ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) (ฝึกปฏิบัติ)

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการทำ Scenario Planning เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 20 ปี (ภาคปฏิบัติ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการทำ Scenario Planning เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 20 ปี (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด