คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประจำปี 2556

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม

- คำสั่งมอบหมายงาน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสารบรรณ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประจำปี 2555

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- คำสั่งมอบหมายงาน