เกี่ยวกับสพท.

วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ :

1) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานส่ง เสริมการเกษตร

3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

4) ส่งเสริม สนับสนุนกลไกการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล(ศบกต.) เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรและชุมชน