มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง