การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาต่อหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7