คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร กสก. สำหรับหลักสูตรนักบริหาร