ประชุมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย