สพท. ร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน