ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การวางกลยุทธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร