มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 12