สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี Blog

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับหัวหน้างาน  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 และ 6 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัด และ ผอ....

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 – 2564 คำขอทุน พ.ศ. 2563 – 2564  

บริษัท เอ็มซีดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Leader of the Future : Creating impact in a world of change by Dave Ulrich

บริษัท เอ็มซีดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Leader of the Future : Creating impact in a world of change by Dave Ulrich

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขยายเวลารับสมัครการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขยายเวลารับสมัครการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

รายละเอียด

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพแป้งที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C โดยใช้ Rapid Visco Analyser (RVA)

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพแป้งที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C โดยใช้ Rapid Visco Analyser (RVA)

รายละเอียด

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด