Author: adminnews

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์  กิตติโยภาส  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยท่านประธานในพิธีได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้งานจากรุ่นพี่  ตลอดจนการเป็นข้าราชการที่ดีในอุดมคติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 33 คน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยวิทยากร อาจารย์จุลชัย จุลเจือ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้พัฒนาในแนวคิดและหลักการสรุปประเด็น และการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังสรุปผลการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบแอปพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 1 ธ.ค. 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังสรุปผลการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบแอปพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้น เพื่อ อำนวยความสะดวกในด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้สามารถแจ้งการปรับปรุงข้อมูลในการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์ Smart phone แทนการเดินทางไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนที่สำน...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รธส. เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่

วันที่ 27 พ.ย. 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการขับเคลื่อนงานอาสมัครเกษตรกรนั้น นักส่งเสริมการเกษตร อาสาสมัครเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายและช่วงเวลาการดำเนิ...