เอกสารประกอบการฝึกอบรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่
ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน(กตน.)
หนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ
สรุปประเด็นปัญหาด้านงานคลัง(คลังจังหวัดเชียงใหม่)
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล
เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 1
เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 2
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายใน
การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการทำรายงานระบบการควบคุมภายใน
ระเบียบ คตง.2544
การควบคุมภายใน วิถีสู่การป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย
กรณีศึกษา
แบบฟอร์ม ปอ.1-3
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)