เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายใน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

          หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ในการทำรายงานระบบการควบคุมภายใน

ระเบียบ คตง.2544

ระเบียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

วิถีสู่การป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย

กรณีศึกษา

บรรทัดฐานของความสำเร็จของโครงการ

แบบฟอร์ม ปอ.1-3

ไฟล์ Microsoft Word

You may also like...