เกี่ยวกับสพท.

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวง ปี 2557

1. ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย

2. พัฒนา และวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

3. ให้บริการสื่อ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และบริหารจัดการห้องสมุด

4. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. พัฒนาระบบ วิธีการ และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ตามโครงสร้างภายในของกรมฯ

1. ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเผยแพร่ความรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

2. ให้บริการสื่อ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

4. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. พัฒนาระบบ วิธีการ และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย