เกี่ยวกับสพท.

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน อำนาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง ปี 2557 1. ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 2. พัฒนา และวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ความร...