อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก ให้กับข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

          วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ให้เกียรติพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

          ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า การทำงานต้องมีหลักการ ทั้งต้องใช้คู่มือ มีความรู้สึกรักเกษตรกร โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก นอกจากนี้ ควรกำหนดวิธีการทำงานให้เกษตรกรยอมรับ โดยต้องมีการสำรวจ แต่ต้องสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้ด้วย

You may also like...