สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11

รายละเอียด

You may also like...