สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

รายละเอียด

You may also like...