มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Strategic HRD Plan) (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

You may also like...