มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลักสูตรการวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

You may also like...