มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5 – 6

ดาวน์โหลด PDF

You may also like...