มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

You may also like...