มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. รุ่นที่ 1 – 4

รายละเอียด

You may also like...