มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรข้อควรระวังในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

You may also like...