มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการอบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

คลิกดาวน์โหลด PDF

You may also like...