มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

รายละเอียด

You may also like...