มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2

รายละเอียด

You may also like...